Home
Aktuálne dianie
O nás
Činnosť
Archív
EDS
Kontakt
Stará Bystrica
Charakteristika

CVČ v Starej Bystrici je  školské zariadenie, ktoré  orientuje svoju činnosť resp. vytvára podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít prostredníctvom vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej činnosti nielen počas  školského roka, ale aj  školských prázdnin pre tieto cieľové skupiny

 • deti v MŠ (5.-6. ročné)
 • žiaci ZŠ s MŠ (roč. 1.-9.) v Starej Bystrici, príp. z iných obcí
 • stredoškolská mládež do 30 rokov
 • dospelí (rodičia s deťmi)

V súčinnosti so zriaďovateľom OÚ (obcou) Stará Bystrica CVČ pripravilo organizačné, personálne a materiálne zabezpečenie pre:

 • spoluprácu so všetkými subjektami pôsobiacich v obci resp. v mikroregióne obcí bystrickej  doliny v oblasti problematiky voľného času detí a mládeže,
 • rozvoj informačných a poradenských služieb
 • realizáciu programov a projektov orientovaných pre prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov,
 • realizáciu úloh Akčného plánu koncepcie na r.2008 a úloh z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,
 • na základe vzájomnej dohody budeme poskytovať melodickú a odbornú pomoc v oblasti  práce s deťmi a mládežou vo voľnom čase – školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam, právnickým a fyzickým osobám, ktoré pracujú s deťmi a mládežou,
 • využívanie melodickej, školiacej, informačnej a poradenskej činnosti Iuventy, spolupráca  s CVČ Čadca, Turzovka a Kysucké Nové Mesto
 • na využitie vzdelávacích poukazov ako bonusový systém finančnej podpory v zmysle  zákona č. 597/2003 Z.z.
 • predloženie a realizácia projektov do EÚ a do iných subjektov, kt. podporujú aktivity v oblasti našej činnosti.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Dúfame, že sa Vám naša internetová stránka páči a každý si tu nájde niečo, čo ho zaujme. A ak nemáš rád nudu, pridaj sa k nám - vyber si z našej ponuky a zabávaj sa s nami!